Contact

Carrièredeskundigen, Trainers en Bedrijfscoaches

Vestiging Krimpen aan den IJssel

Peter Plugge
06 - 22 99 13 59
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   
 
Hoogstade 8 2922 AT Krimpen aan den IJssel

 Vestiging Amsterdam (Zuid-as)

Peter Plugge

06-22991359

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gustav Mahlerplein 109-115 Amsterdam
 
 

 

Login Form

VESTIGINGEN

Locatie Krimpen aan den IJssel

Hoogstade 8

2922 AT Krimpen aan den IJssel

Peter Plugge Tel: 06-22 99 13 59

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Locatie Amsterdam

  

Gustav Mahlerplein 109--115

 3082 MS Amsterdam (Zuid-as)

Tel: 06-22991359

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van PHI COMMUNICATIONS,

gevestigd en kantoorhoudende te Krimpen aan den IJssel, Hoogstade 8.

1. Definities

PHI staat voor PHI COMMUNICATIONS. In deze algemene voorwaarden wordt onder PHI de opdrachtnemer verstaan, zijnde de rechtspersoon die zich heeft verplicht tot het geven van coachingstrajecten, cursussen en trainingen dan wel tot het verlenen van andere diensten. (Outplacement, jobhunting, 2e spoortrajecten, ziekteverzuim begeleiding, reïntegratie etc.) Werkzaamheden van PHI worden mede uitgevoerd en gefactureerd onder de naam  S.P.A.M. Consultancy. Overeenkomsten gesloten met PHI Communications worden geacht ook afgesloten te zijn met S.P.A.M. Consultancy. 

De opdrachtgever is eenieder die met PHI een overeenkomst aangaat tot het geven van coachingstrajecten, cursussen en trainingen, dan wel tot het verlenen van andere diensten. (Outplacement, jobhunting, 2e spoortrajecten, ziekteverzuim begeleiding, reïntegratie etc.)

De deelnemer is eenieder die vanwege een overeenkomst met enige opdrachtgever een coaching, cursus, training of andere dienst van PHI afneemt of volgt (in de aanduiding "deelnemer" wordt tevens geacht begrepen te zijn "deelneemster").

Een bedrijfscursus is een cursus en/of training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt. Een open cursus en/of training is een cursus en/of training waarvoor eenieder kan inschrijven uiteraard totdat het door PHI te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

2. Toepasselijkheid

Een door PHI uitgebrachte aanbieding vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. PHI is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt.

Onder een plaatsing verstaan wij iedere terugkeer naar betaald werk hetzij bij een nieuwe werkgever dan wel bij terugkeer naar de werkgever waarbij de werknemer reeds in dienst was, ongeacht de functie. Bij opdrachtgeving voor stagewerkzaamheden geldt deze regel eveneens.

Indien de opdrachtgever na het beeïndigen van een traject voor een andere werknemer gebruikt maakt van een door PHI aangereikt opleidingsinstituut met baangarantie zal hiervoor een bedrag in rekening gebracht worden van 20% van de totale contractkosten met een minimum van € 500,= per deelnemer excl. b.t.w.

De personen die de aanbieding uitbrengen doen dit namens de in de aanbieding als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat PHI de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Gedragsregels

a. Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.

b. Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.

c. De deelnemers behoren de training en coaching actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende cursus en/of training.

d. PHI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemer(s) en de gevolgen daarvan.

 

4. Keuze van het conferentieoord / traininglocatie

a. Voor goede resultaten moet het conferentieoord voldoen aan de door PHI te stellen eisen.

b. Voor trainingen wordt in onderling overleg een geschikt conferentieoord gereserveerd.

c. Het wijzigen van conferentieoord kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot annulering.

5. Prijzen

Voor alle diensten en cursussen van PHI worden de prijzen in rekening gebracht conform het door PHI verstrekte voorstel.

Bij betaling in meerdere dan één termijn blijft de hoofdsom verschuldigd ongeacht het verloop van het traject, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn geformuleerd in het voorstel.

6. Accommodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accommodatie waar cursussen en/of trainingen van PHI plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer(s) van PHI, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt niet voor de specifieke individuele begeleidingstrajecten die op kantoor in Rotterdam plaatsvinden.

7. Betalingsvoorwaarden

a. PHI zal steeds voorafgaand aan het geven van de coaching, cursus of training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de coaching, cursus en/of training en/of andere diensten kunnen eisen, waarin begrepen zijn de verblijfkosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.

b. Alle facturen van PHI zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende coaching cursus en/of training dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van PHI van door opdrachtgever af te nemen andere dienst waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van PHI. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PHI t.a.v. de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.

c. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij/zij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door PHI noodzakelijk is.

d. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is heeft PHI het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door PHI te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra PHI als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 175,- bedragen, onverminderd het recht van PHI om een hoger bedrag ter zake van buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.

e. Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van PHI per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van PHI op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

f. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van PHI op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortkomen, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.

8. Annulering

Indien de opdrachtgever de coaching, cursus, training of andere dienst annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden PHI alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu PHI over het algemeen de bij PHI gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

9. Annulering bij overmacht

Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt PHI echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande coaching, cursus/training of andere dienst deel te nemen aan een vergelijkbare coaching, cursus en/of training of andere dienst, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met PHI een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen is voor een bedrijfscursus, voor zover PHI een dergelijke datum beschikbaar heeft. Dit tegen het hieronder vermelde gereduceerde tarief:

bij annulering voor 21 dagen voor de uitvoeringsdatum 25% van het oorspronkelijke bedrag.
bij annulering tussen 22 en 14 dagen voor de uitvoeringsdatum 50% van het oorspronkelijke bedrag.
bij annulering tussen 15 dagen en 7 dagen voor de uitvoeringsdatum 75% van het oorspronkelijke bedrag.
bij annulering na 8 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum 100%.
De aan de overeengekomen dienst gerelateerde kosten worden volledig in rekening gebracht.

10. Annulering van nader in te vullen coachings, trainingen en andere diensten

Indien een opdrachtgever met PHI overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen coachingstrajecten, cursussen, trainingen, en/of andere diensten, af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen cursussen en/of trainingen afgenomen aangezien PHI over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

11. Gedeeltelijke deelname

a. Deelnemers die tijdens een afgenomen dienst niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale traject- en verblijfkosten verschuldigd.

b. Indien een deelnemer aan een open cursus deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de cursus voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd. In overleg met PHI kan de deelnemer aan een vervangende cursus of, indien van toepassing een deel daarvan deelnemen.

12. Verjaring

Elke vordering op PHI verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

13. Werkmateriaal

a. De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de coaching, training en/of cursus die opdrachtgever afneemt.

b. Het dupliceren en vermenigvuldigen van het cursusmateriaal, en van alle in het kader van de coaching, cursus en/of training uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van PHI. PHI behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar cursusmaterialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- aan PHI waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

14. Geheimhouding/ vertrouwelijkheid

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen PHI en de opdrachtgever ter kennis komt wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan PHI verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

15. Geschillen

a. Elk geschil tussen PHI en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter. Op alle overeenkomsten met PHI zal steeds het Nederlandse recht van toepassing zijn.

b. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van PHI van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van PHI steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

16. Aansprakelijkheid:

PHI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever een loonsanctie krijgt opgelegd door het UWV danwel door een andere bevoegde instantie.

17. Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is PHI gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

©PHI Communications 2012 - All Rights Reserved.

KLANTEN

               

                                        

 

        

 

           

 

                  

 

       

         

 

              

ROUTEBESCHRIJVING

Routebeschrijving:

Partners

Wij werken samen met de volgende Partners:

                      

Meer artikelen...

  1. Wie zijn wij.
  2. Home

Job Searchers

VACATURES

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Readmore..

Job Searcher 3

OUTPLACEMENT

96% van de kandidaten vinden via ons weer een nieuwe uitdaging!!

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

06-22991359

Readmore..

Job Searcher 2

 

Wij hebben vele kandidaten in onze portefeuille!

Informeer gerust als u op zoek bent naar een ervaren medewerker

Readmore..